VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI ENERGOINVEST a.s.

Na stiahnutie

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na zmluvné strany pri zhotovení Diela medzi ENERGOINVEST a.s., IČO 35 741 988, so sídlom Tajovského 1, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1663/B, (ďalej len “Objednávateľ”), a zhotoviteľom (ďalej len „Zhotoviteľ“).

1.2 Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo a/alebo dodávka služieb a/alebo dodávka tovaru (ďalej len „Dielo“) pre Objednávateľa a záväzok Objednávateľa zaplatiť za to Zhotoviteľovi cenu v súlade s príslušnou zmluvou, resp. objednávkou.

1.3 Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú na Zhotoviteľa (tuzemský alebo zahraničný), pričom za pracovníkov Zhotoviteľa sa považujú zamestnanci Zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov a subdodávatelia.

1.4 Tieto VOP sú záväzné pre Objednávateľa a Zhotoviteľa a tvoria neoddeliteľnú súčasť príslušnej Zmluvy, resp. objednávky. Zmluvné strany pre túto Zmluvu , resp. objednávku vylúčili použitie obchodných podmienok Zhotoviteľa, pokiaľ nie sú výslovne akceptované Objednávateľom. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v prípade, keď popri týchto VOP budú platiť rovnako všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa, potom v prípade rozporu medzi nimi majú prednosť tieto VOP Objednávateľa.

1.5 Všetky odchýlky od týchto VOP musia byť dohodnuté písomne v príslušnej Zmluve, resp. objednávke. Ustanovenia príslušnej Zmluvy, resp. objednávky majú prednosť pred týmito VOP. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v príslušnej Zmluve, resp. objednávke alebo v týchto VOP sa riadia slovenskými právnymi predpismi, predovšetkým obchodným zákonníkom.

2 ZMLUVNÝ VZŤAH

2.1 Realizácia Diela prebieha na základe zmluvného vzťahu uzavretého medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý vzniká:

• uzavretím písomnej Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (t.j. jej podpisom oboma zmluvnými stranami);

• potvrdením objednávky Objednávateľa Zhotoviteľom (ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí do 3 pracovných dní od doručenia objednávky, Objednávateľ považuje objednávku za odsúhlasenú)

(ďalej len „Zmluva“).

2.2 Špecifikácia Diela je vymedzená príslušnou Zmluvou. Pokiaľ nie sú v Zmluve dohodnuté ďalšie podmienky, je Zhotoviteľ povinný zhotoviť Dielo v takom rozsahu a kvalite, aby slúžilo k účelu určenému Objednávateľom, popr. k účelu, ku ktorému Dielo obvykle slúži.

2.3 Pri rokovaní o jednotlivých zmluvách, resp. objednávkach sa vychádza zo skutočnosti, že Zhotoviteľ je s týmito VOP oboznámený a súhlasí s nimi.

2.4 Tieto VOP sú platné v okamihu uzavretia príslušnej Zmluvy, či potvrdení Objednávky Zhotoviteľom.

2.5 Zhotoviteľ môže poveriť zhotovením diela inú osobu, výlučne len na základe predošlého písomného súhlasu Objednávateľa, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné. Pri zhotovení Diela inou osobou (ďalej len „Subdodávateľ“), má Zhotoviteľ zodpovednosť, ako by Dielo zhotovil sám. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Zhotoviteľom navrhnutého Subdodávateľa. Zhotoviteľ je v tomto prípade povinný zaistiť zhotovenie tejto časti Diela iným Subdodávateľom. Ak ho nezaistí Zhotoviteľ, určí ho Objednávateľ sám.

3 ZÁKLADNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

3.1 Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať v súlade s požiadavkami, podmienkami a parametrami, špecifikáciami a ostatnými dokladmi a dokumentáciou, údajmi a informáciami obsiahnutými v Zmluve. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce riadnym spôsobom a v najvyššej kvalite v súlade s technickými špecifikáciami, platnými právnymi predpismi, normami, technickými nariadeniami, dobrou technickou praxou a vhodnými technologickými postupmi.

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy oboznámil s odovzdanou technickou dokumentáciou a inými podkladmi pre zhotovenie Diela, a že ich posúdil s vynaložením potrebnej a odbornej starostlivosti, predovšetkým po stránke technickej, technologickej a do úplnosti, že tieto považuje bez závad.

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že uzavrel Zmluvu na základe vlastného preskúmania údajov vzťahujúcich sa k Dielu poskytnutých Objednávateľom a na základe informácií, ktoré mohol získať vizuálnou inšpekciou pracoviska a iných jemu dostupných dát, vzťahujúcich sa k Dielu. Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho prípadné zanedbanie oboznámiť sa dôkladne so všetkými týmito údajmi a informáciami ho nezbavuje zodpovednosti za riadny odhad obtiažnosti, časovej náročnosti alebo ceny riadneho zhotovenia Diela.

3.4 Zhotoviteľ je povinný informovať bez zbytočného odkladu Objednávateľa písomnou formou o zistených vadách, rozporoch a neúplnostiach v odovzdanej dokumentácií a ďalších odovzdaných podkladoch, materiáloch a iných veciach, prevzatých od objednávateľa ku zhotoveniu Diela, vrátane návrhov na ich riešenie. Ak nepodá Zhotoviteľ písomne upozornenie, zodpovedá Objednávateľ za škodu z tohto vzniknutú i za vady Diela z tohto vzniknuté.

3.5 V prípade, keď súčasťou zhotovenia Diela je takisto odovzdanie súvisiacej dokumentácie (napr. montážny denník, stavebný denník, revízny denník, technická dokumentácia a pod, ďalej len, „Dokumentácia k Dielu“), je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi súčasne s Dielom kompletnú Dokumentáciu k Dielu. V opačnom prípade sa Dielo považuje za vadné a Objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať a uhradiť cenu za Dielo ani iné plnenia podľa Zmluvy.

3.6 Všetky dodávky a činnosti nad rámec Diela v rozsahu vymedzenom Zmluvou bude Zhotoviteľ zaisťovať iba po písomnej dohode s Objednávateľom ako práce NAVIAC.

3.7 Záväzky Zhotoviteľa zahŕňajú zaistenie všetkého materiálu, poskytnutie užívacích a licenčných práv potrebných pre dosiahnutie kompletnosti, prevádzkyschopnosti a pre zaistenie plynulého, spoľahlivého a bezpečného zhotovenia Diela.

3.8 Súčasťou zhotovenia Diela sa takisto rozumie realizácia všetkých prác a služieb, demontáž, montáž, uvedenie do prevádzky, skúšanie a ukončenie Diela. Zhotoviteľ je po dobu realizácie Diela povinný viesť revízne knihy a protokoly o skúškach zariadenia, vykonávať dozor pri zhotovení Diela, a je zodpovedný za získanie a dodanie potrebných revíznych správ, protokolov, verejnoprávnych a iných povolení, potvrdení, atestov, schválení a certifikátov nutných pre zhotovenie Diela v rozsahu a za podmienok požadovaných Zmluvou.

3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v súlade s platnou právnou úpravou likvidáciu všetkých odpadov vzniknutých v spojení s realizáciou Diela (vrátane ich zhromažďovania, triedenia a vedenia predpísanej evidencie), obstarať a zaistiť správu a prepravu na a z miesta zhotovenia Diela, ochranu a skladovanie všetkých materiálov, vecí, komponentov a pod. nutných k zhotoveniu Diela.

3.10 Zhotoviteľ zabezpečí všetky služby a zaistí dodávky všetkého materiálu, ktoré nie sú výslovne uvedené v Zmluve, ale u ktorých je možno s ohľadom na povahu a rozsah Diela podľa Zmluvy usudzovať, že sú nutné pre riadnu funkciu Diela. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť so všetkými informáciami, údajmi a inými dokumentmi, ktoré sú súčasťou Zmluvy alebo boli v súvislosti s ňou poskytnuté Objednávateľom Zhotoviteľovi. Pokiaľ by niektoré dokumenty, informácie, údaje alebo hodnoty dodané Objednávateľom neboli dostatočné alebo kompletné, aby umožnili realizáciu Diela, je v takomto prípade povinnosťou Zhotoviteľa upresniť si alebo si zaistiť chýbajúce informácie a údaje.

3.11 Akékoľvek požiadavky Zhotoviteľa na dodatočné platby alebo na predĺženie termínu plnenia podľa Zmluvy z dôvodu akejkoľvek nesprávnej interpretácie alebo nesprávneho porozumenia týkajúceho sa veci miesta plnenia, informácií, údajov a iných dokumentov poskytnutých podľa Zmluvy Objednávateľom nie sú prípustné.

3.12 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že ustanovenia platných technických noriem s písomným označením STN sú pre nich záväzné. Neplnenie ich ustanovení bude považované za podstatné porušenie týchto VOP, resp. Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí v súvislosti s predmetom plnenia podľa Zmluvy všetky skúšky predpísané STN. Úspešnosť týchto predpísaných skúšok zdokumentuje Zhotoviteľ formou vyžadovanou technickými normami.

3.13 Všetky výrobky či materiály dodané Zhotoviteľom v rámci realizácie Diela musia byť nové a nepoužité a musí sa jednať o materiál či výrobky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a parametrom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov (napr. na akosť, množstvo, rozmer, hmotnosť), sú bez vád a zodpovedajú záväzným technickým, hygienickým a bezpečnostným normám a právnym predpisom.

3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať vnútorné predpisy Objednávateľa alebo koncového zákazníka a zaistiť dodržiavanie týchto predpisov i všetkými svojimi zamestnancami, subdodávateľmi a inými osobami, ktorí pre neho vykonávajú činnosť či poskytujú dodávky v rámci realizácie Diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zaistiť dodržiavanie a plnenie ďalších povinností stanovených právnymi a ostatnými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a ochrany majetku a osôb a dodržiavanie stanovených príkazov a zákazov z nich vyplývajúcich. Zistené porušenie týchto povinností musí byť písomne zaznamenané samostatným záznamom alebo v príslušnej evidencii, spravidla Montážnom denníku alebo stavebnom denníku.

3.15 V prípade, kedy miestom plnenia podľa príslušnej Zmluvy nebude areál Objednávateľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodržiavať predpisy vzťahujúce sa k dodržiavaniu BOZP, požiarnej bezpečnosti, ekologickej bezpečnosti a ďalšie pravidlá uvedené vo VOP, bezpečnostno – technickými podmienkami (ďalej len „BTP“) koncového zákazníka, s ktorými bude preukázateľne oboznámený Objednávateľom.

3.16 Ak Zhotoviteľ použije zariadenie, nástroje, lešenie, vyhradené zariadenia a pod, ktoré mu na základe príslušnej Zmluvy alebo v súvislosti s ňou poskytol Objednávateľ, je povinný ich užívať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a na vlastné nebezpečenstvo a má zodpovednosť za všetky škody, ktoré týmto použitím vzniknú.

3.17 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia pracoviska viesť montážny alebo stavebný denník, ktorý musí mať v úvode záhlavie s identifikačnými údajmi Zhotoviteľa a Objednávateľa vrátane čísla zmluvy (ďalej len „Montážny denník“). Do Montážneho denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie podľa Zmluvy, najmä údaje o rozhodujúcom časovom postupe prác, kvality, údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy a záznamy súvisiace s dodržiavaním záväznej dokumentácie, účasti subdodávateľov na vykonávanie Diela. Ďalej sa zapisuje rozhodujúce dočasné zastupovanie oprávnených osôb. Počas pracovnej doby musí byť Montážny denník trvale prístupný. Povinnosť viesť Montážny denník končí odovzdaním a prevzatím Diela. Mimo vedúceho prác môže vykonávať potrebné záznamy do Montážneho denníka zamestnanec Objednávateľa oprávnený konať vo veciach technických podľa Zmluvy, popr. poverený kontrolou, ďalej orgány štátneho dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy. Tieto osoby a orgány majú právo vykonávať kontroly Montážneho denníka a prípadné výhrady alebo upozornenia na vykonávanie Diela zapísať a potvrdiť svojím podpisom, a majú právo na kópiu alebo fotokópiu podpísanú Zhotoviteľom v origináli, vrátane prípadných príloh.

3.18 Zhotoviteľ je úplne zodpovedný za spôsob vykonávania Diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ je úplne zodpovedný za zamestnancov vykonávajúcich práce na Diele podľa pokynov Zhotoviteľa, menom Zhotoviteľa, za mzdu alebo inú dohodnutú odmenu, v pracovnom čase alebo inak stanovenej alebo dohodnutej dobe so Zhotoviteľom, na mieste určenom Zhotoviteľom v súlade s miestom plnenia podľa príslušnej Zmluvy, na náklady Zhotoviteľa a na jeho zodpovednosť. Objednávateľ nemá so zamestnancami Zhotoviteľa žiadny zmluvný vzťah.

3.19 V prípade, že Zhotoviteľ využije k realizácii Diela cudzích štátnych príslušníkov, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi. V prípade, že v súvislosti so zamestnávaním cudzích štátnych príslušníkov Objednávateľovi vzniknú akékoľvek náklady (najmä v prípade uloženia pokút finančným úradom, úradom práce či akýmkoľvek iným orgánom štátnej správy), je Zhotoviteľ povinný takéto náklady Objednávateľovi uhradiť v plnej výške, a to v lehote 3 dní od doručenia výzvy na ich úhradu.

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo v lehotách stanovených v Zmluve.

4.2 V prípade, že Zhotoviteľ neplní lehoty stanovené v Zmluve, je Objednávateľ oprávnený použiť náhradné kapacity, alebo vykonať iné opatrenia na zabezpečenie termínov vykonania Diela a týmto vzniknuté náklady Zhotoviteľovi refakturovať. Objednávateľ je z dôvodu omeškania Zhotoviteľa tiež oprávnený vyňať časť predmetu plnenia Zmluvy a objednať zhotovenie treťou osobou. V prípade, ak Objednávateľ zabezpečí zhotovenie diela ako je uvedené v predchádzajúcej vete, výška ceny takto vykonaných prác bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov, ktorá bude navýšená o 10% koordinačnú prirážku z celkovej fakturovanej sumy.

4.3 Miestom plnenia sa rozumie priestor určený pre realizáciu Diela vrátane zariadení miesta plnenia (napr. stavenisko).

4.4 Pred začatím realizácie Diela umožní Objednávateľ Zhotoviteľovi na jeho žiadosť prezrieť si miesto vykonávania Diela či inak poskytne súčinnosť pre zaistenie podmienok realizácie Diela.

4.5 Objednávateľ určí Zhotoviteľovi prístupové cesty k miestu plnenia a poskytne pripojovacie miesta energií a médií k realizácii Diela. Písomne označí úseky, ktoré z hľadiska protipožiarnej ochrany, hygieny a ochrany proti vplyvu prostredia vyžadujú osobitné opatrenia.

4.6 Miesto plnenia bude medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom odovzdané a prevzaté na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami, resp. zápisom v Montážnom denníku. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní miesta plnenia preveriť, či nemá prekážky alebo vady, ktoré bránia začatiu prác na Diele. Objednávateľom vymedzené hranice odovzdaného miesta plnenia sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť ich riadne označenie.

4.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom mieste plnenia poriadok a čistotu. Tieto činnosti sú zahrnuté v cene Diela. Za ekologické škody vzniknuté pri vykonávaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ.

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi, resp. ním povereným zástupcom vykonávať kontroly na príslušnom pracovisku (v mieste plnenia) s cieľom preverenia dodržiavania zákonných a zmluvných povinností Zhotoviteľom, najmä z hľadiska dodržiavania zásad BOZP, požiarnej ochrany, nakladania s odpadmi a pod.

4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje ohlásiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek nehodu alebo pracovný úraz svojich pracovníkov, resp. pracovníkov svojich subdodávateľov, požiar, nehody s negatívnym dopadom na životné prostredie a akékoľvek iné nehody, skutočnosti a stavy obdobnej povahy.

5 VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČIE ŠKODY NA DIELE

5.1 Vlastnícke právo k akýmkoľvek dodávkam materiálu, zariadeniam a materiálne zachytiteľným výsledkom vykonaných služieb a prác, prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa okamihom dodania materiálov, zariadení a iných dodávok na miesto plnenia, zabezpečením, poskytnutím, či odovzdaním služieb, alebo ich zaplatením Objednávateľom, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky tieto veci nie sú zaťažené právami iných osôb. Prechodom vlastníckeho práva nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa o tieto veci sa riadne starať.

5.2 Bez ohľadu na vyššie uvedený prechod vlastníctva, zostáva až do dátumu odovzdania a prevzatia Diela zodpovednosť za ochranu vecí uvedených v predchádzajúcom odseku, rovnako tak ako riziko ich straty alebo poškodenia na Zhotoviteľovi.

5.3 Odovzdaním miesta plnenia a zariadenia na vykonanie Diela prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na veciach podľa predchádzajúceho odseku a na príslušnom zariadení, na ktorom sa vykonáva Dielo. Zhotoviteľ ďalej nesie nebezpečenstvo škody na Diele, resp. príslušnom zariadení tiež po dobu, odkedy mu zariadenie bolo odovzdané na odstránenie vady až do opätovného odovzdania Diela (zariadenia) späť Objednávateľovi. Vzhľadom k ostatným zariadeniam vyskytujúcim sa na odovzdanom pracovisku, ktoré nie sú odovzdané na vykonanie Diela, je Zhotoviteľ povinný urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo neoprávneným manipuláciám s ním.

5.4 Zhotoviteľ má zodpovednosť za škodu na Diele alebo akejkoľvek jeho časti až do dátumu konečného odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľovi a je povinný na svoje vlastné náklady napraviť akúkoľvek škodu, ku ktorej došlo na Diele alebo na akejkoľvek jeho časti z akéhokoľvek dôvodu v tejto lehote. Zhotoviteľ ďalej nesie zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na akomkoľvek zariadení, ktoré je predmetom Diela, alebo na akejkoľvek jeho časti, spôsobenú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi v priebehu akejkoľvek práce na Diele.

6 NÁHRADA ŠKODY

6.1 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi náhradu škody, ktorú Zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia spôsobili Objednávateľovi porušením akejkoľvek povinnosti stanovené týmito VOP, Zmluvou, platnými právnymi predpismi, či škody akokoľvek inak vzniknuté v súvislosti s vykonávaním Diela. Náhrada škody zahŕňa skutočnú škodu a ušlý zisk. Nárok Objednávateľa na náhradu škody podľa tohto odstavca nie je dotknutý zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom.

7 ZHOTOVENIE A DOKONČENIE DIELA

7.1 Objednávateľ, resp. jeho splnomocnený zástupca je oprávnený kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela kontrolovať jeho kvalitu a dodržiavanie povinností Zhotoviteľa podľa týchto VOP, Zmluvy a príslušných právnych a technických predpisov. Poverený zástupca Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu na Diele, ak zodpovedný zástupca Zhotoviteľa nie je zastihnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť a život alebo zdravie osôb. Prítomnosť oprávneného zástupcu Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za riadny priebeh realizácie Diela a za vady prác a/alebo dodávok.

7.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade, kedy na jednom pracovisku budú plniť úlohy zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, popr. jeho subdodávateľov, bude Objednávateľ koordinovať realizáciu opatrení na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov a postupy na ich zabezpečenie, a to do okamihu prevzatia miesta plnenia Zhotoviteľom. Pred začatím prác na Diele si Objednávateľ a Zhotoviteľ navzájom odovzdajú informáciu o rizikách vyplývajúcich z ich činnosti. Bez tohto poskytnutia informácií nesmie Zhotoviteľ začať práce na Diele.

7.3 Ak budú na príslušnom mieste plnenia vykonávané práce a činnosti vystavujúce fyzickú osobu zvýšenému riziku poškodenia zdravia, či ohrozenia života a tieto práce sú stanovené podľa § 5 Koordinácia projektovej dokumentácie nariadenia vlády SR 396/2006 Z.z., keď Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela naplní kritériá ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., o zabezpečenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v platnom znení, Zhotoviteľ zabezpečí, aby pred začatím prác bol spracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak bola na vykonanie Diela spracovaná projektová dokumentácia samostatne a jej súčasťou bol aj plán BOZP, Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa, že plán bol už vypracovaný.

7.4 Tento odsek sa uplatní len pre činnosti vykonávané na zariadení spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len: „SE, a.s.“). V prípade, keď budú naplnené podmienky predchádzajúceho odseku, Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi informácie vyplnením dotazníka o rozsahu a spôsobe vykonania prác, a to najneskôr do 10 dní od podpisu príslušnej Zmluvy. Originál vyplneného dotazníka zašle Zhotoviteľ Objednávateľovi, do rúk osobe oprávnenej vo veciach technických a realizačných. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytovať Objednávateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú k naplneniu povinností podľa zákona č. 124/2006 Z.z., o zabezpečení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v platnom znení.

7.5 Ak zistí Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde je Dielo vykonávané a znemožňujúce vykonať Dielo dohodnutým spôsobom, oznámi to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhne mu zmenu Diela. Objednávateľ do 3 dní odo dňa oznámenia o nemožnosti Dielo vykonať dohodnutým spôsobom oznámi Zhotoviteľovi spôsob, akým si praje Dielo vykonať, pričom Zhotoviteľ je týmto oznámením viazaný.

7.6 Zhotoviteľ splní svoj záväzok naplniť Zmluvu jej riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním a prevzatím v mieste jeho plnenia. Riadnym ukončením sa rozumie odovzdanie a prebratie Diela bez akýchkoľvek vád alebo nedorobkov.

7.7 O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia Zmluvy bude spísaný preberací/zisťovací protokol, ktorý podpíšu Zmluvne určení zástupcovia oboch zmluvných strán.

7.8 Súčasťou povinností Zhotoviteľa k riadnemu odovzdaniu predmetu Zmluvy je odovzdanie všetkých potrebných dokladov a listín, ktoré sa týkajú predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ v tejto súvislosti odovzdá Objednávateľovi pred začatím preberacieho konania najmä:

• dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ktorá zachytáva predmet realizácie Zmluvy ku dňu podpisu preberacieho protokolu, a to vo dvoch vyhotoveniach, vrátane jej digitálnej formy;

• vyhlásenie o zhode a všetky potrebné doklady osvedčujúce riadne vykonanie predmetu Zmluvy, vrátane vyhlásenia zhotoviteľa o kvalite a úplnosti predmetu Zmluvy;

• dokumenty potvrdzujúce úspešné vykonanie predpísaných a dohodnutých skúšok a revízií;

• ďalšie dokumenty požadované v priebehu vykonávania Diela Objednávateľom a doklady vyplývajúce z relevantných právnych predpisov;

• dokumentáciu potrebnú pre sprevádzkovanie Diela (napr. záručné listy, návody na obsluhu, atesty apod.).

7.9 Objednávateľ je povinný podpísať odovzdávací, resp. zisťovací protokol iba vtedy, ak Zhotoviteľ splní, mimo vyššie uvedené, nasledujúce podmienky:

• všetky práce a činnosti na Diele, resp. jeho príslušnej časti budú riadne dokončené;

• Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi všetku Dokumentáciu k Dielu, resp. k časti Diela, ktorú má k dispozícii, alebo ktorá je potrebná k užívaniu Diela či na uplatnenie nároku z vady Diela;

• Dielo, resp. jeho príslušná časť je spôsobilá na užívanie podľa príslušných právnych a technických predpisov;

• z miesta plnenia boli odstránené všetky montážne mechanizmy, už nepotrebný materiál Zhotoviteľa, miesto plnenia bolo riadne upratané, t.j. najmä bol odstránený všetok odpad vzniknutý činnosťou Zhotoviteľa, a odovzdané preukázateľne späť Objednávateľovi.

7.10 Objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať v prípade:

• keď nie sú zo strany Zhotoviteľa predložené tie doklady, ktoré vyplývajú z povahy predmetu Zmluvy alebo sú tieto doklady neúplné;

• predmet Zmluvy má vady alebo nedorobky, aj keď sa jedná o vady, ktoré samy o sebe alebo v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu Diela na stanovený účel;

7.11 Zhotoviteľ je povinný na písomnú výzvu Objednávateľa doručenú mu aspoň tri pracovné dni vopred, zúčastniť sa preberacieho konania s konečným zákazníkom. Ak sa pri týchto konaniach zistia nejaké vady či nedorobky na Diele vykonanom Zhotoviteľom, tento je povinný ich bezplatne odstrániť aj v prípade, že takto zistené vady a nedorobky neboli uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí medzi zmluvnými stranami.

7.12 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP v žiadnom prípade nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za kontroly vykonávania Diela, skúšky Diela, akosť, záruky či za iné záväzky podľa Zmluvy. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje súlad Diela s príslušnou Zmluvou, vykonáva za prítomnosti Objednávateľa a všetky náklady s nimi spojené nesie Zhotoviteľ, a to aj v prípade skúšok opakovaných v dôsledku nepreukázania parametrov Diela stanovených v Zmluve, resp. všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú v plnom rozsahu zahrnuté v zmluvnej cene Diela, resp. jeho časti.

8 CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1 Cena Diela je stanovená dohodou oboch zmluvných strán a je určená v Zmluve.

8.2 Cena Diela obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou Zmluvy. Zhotoviteľ je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy a správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy.

8.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi v termíne splatnosti a podľa podmienok Zmluvy. Povinnosť Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu alebo časť ceny Diela v termíne splatnosti podľa Zmluvy nevznikne, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou Diela podľa Zmluvy, harmonogramu, alebo iného dokumentu, ak plnenie podľa Zmluvy alebo jeho časť nie je vykonané riadne a nemá zodpovedajúcu kvalitu, a to až do prevzatia Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľom, resp. do odstránenia poslednej vady či nedorobku, zistených pri preberacom konaní.

8.4 Platba ceny za Dielo sa uskutoční na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej Zhotoviteľom. Platba ceny za Dielo bude vykonaná Objednávateľom po riadnom dokončení Diela, resp. príslušnej časti, ktoré bude potvrdené v preberacom protokole, resp. v Zisťovacom protokole a po obdržaní nasledujúcich dokumentov od Zhotoviteľa:

• faktúra vystavená Zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti;

• preberací protokol či Zisťovací protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán potvrdzujúce riadne splnenie Diela, resp. jeho časti, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry.

8.5 Dátum obojstranného podpisu odovzdávacieho či zisťovacieho protokolu je zároveň dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

8.6 Každá faktúra bude Zhotoviteľom vystavená najskôr v deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia, najneskôr však do 15 dní po jeho uskutočnení, a musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, pričom faktúra (daňový doklad) musí obsahovať najmä nasledovné údaje:

• číslo Zmluvy, resp. číslo objednávky Objednávateľa;

• označenie a číslo faktúry;

• daňové identifikačné číslo Zhotoviteľa a Objednávateľa;

• názov a sídlo Zhotoviteľa a Objednávateľa;

• označenie bankového spojenia Zhotoviteľa;

• dátum vystavenia faktúry;

• rozsah, predmet a dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;

• termín splatnosti faktúry podľa Zmluvy;

• ak je Zhotoviteľ platcom DPH, každá ním vystavená faktúra (daňový doklad) bude obsahovať výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH v %, výšku DPH, resp. výšku ceny vrátane DPH pre každú položku tovaru či materiálu dodaného Zhotoviteľom v súvislosti s vykonávaním Diela a súčet týchto cien, súlade s platným znením zákona o DPH

• údaje o poskytnutých preddavkoch;

• podpis a pečiatka Zhotoviteľa.

8.7 Prílohou faktúry musia byť vždy dokumenty potvrdzujúce rozsah fakturovaného plnenia za fakturované obdobie (napr. súpis vykonaných prác, dochádzka, zisťovací alebo preberací protokol). Tieto priložené dokumenty musia byť za obe zmluvné strany podpísané zodpovednými zástupcami uvedenými v Zmluve.

8.8 Faktúry budú Zhotoviteľom zasielané na adresu sídla Objednávateľa: ENERGOINVEST a.s., Tajovského 1, 811 04 Bratislava, Slovenská republika.

8.9 Ak nie je výslovne dohodnuté inak, Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúry, v ktorých sú združené platby za cenu dvoch alebo viacerých Diel, resp. jeho častí.

8.10 Splatnosť faktúr je stanovená na 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, ak nebude v Zmluve uvedené inak. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť faktúru Zhotoviteľovi, ak faktúra nemá náležitosti uvedené v článku 8. týchto VOP, alebo vykazuje iné vady podľa právnych predpisov či vady obsahu. Súčasne s vrátením faktúry oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi dôvody vrátenia. V závislosti na povahe vady je Zhotoviteľ povinný faktúru vrátane jej príloh opraviť alebo nanovo vyhotoviť. Oprávneným vrátením faktúry vo vyššie uvedenom termíne prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti faktúry. Nová lehota splatnosti doplnenej, opravenej alebo novo vyhotovenej faktúry s príslušnými náležitosťami, spĺňajúcimi podmienky Zmluvy, začína plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

8.11 Platbou sa rozumie bezhotovostná platba na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. Iná forma úhrady (napr. započítanie, splátkový kalendár, zmenka a pod.) je možná len s písomným súhlasom Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu bankového spojenia a čísla účtu Zhotoviteľa možno vykonať len písomným dodatkom k príslušnej Zmluve alebo písomným oznámením preukázateľne doručeným Zhotoviteľom Objednávateľovi, najneskôr spolu s príslušnou faktúrou, resp. doručeným listom. Toto oznámenie musí byť originál a musí byť podpísané osobami oprávnenými k podpisu Zmluvy alebo štatutárnym orgánom Zhotoviteľa.

8.12 Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením faktúry, pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma odpísaná z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

8.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postupovať pohľadávky vzniknuté z plnenia príslušnej Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade porušenia tohto záväzku Zhotoviteľom je tento povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% nominálnej hodnoty postúpenej pohľadávky.

8.14 Objednávateľ je oprávnený vykonať jednostranné započítanie svojej pohľadávky vzniknuté podľa Zmluvy alebo týchto VOP alebo iného záväzkového vzťahu.

8.15 Z každej čiastky k úhrade podľa vystaveného účtovného dokladu Zhotoviteľa, vrátane súm podľa účtovného dokladu za práce naviac, môže byť pozastavená suma vo výške stanovenej v Zmluve (z fakturovanej čiastky vr. DPH), predstavujúce zádržné. Objednávateľ je oprávnený použiť pozastavené platby na úhradu svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi, vzniknutých z titulu Zmluvy, alebo podľa platných právnych predpisov a tieto jednostranne započítať oproti pohľadávkam Zhotoviteľa.

8.16 Ak dôjde k oneskorenému uvoľňovaniu finančných prostriedkov zo strany konečného zákazníka a Objednávateľ z tohto dôvodu nebude schopný hradiť faktúry Zhotoviteľa v termíne podľa Zmluvy, zaväzuje sa Zhotoviteľ pristúpiť na predĺženie doby splatnosti týchto faktúr. Ak nedôjde medzi stranami ku konkrétnej dohode o predĺžení splatnosti, platí, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne predĺžiť pôvodne dohodnutú splatnosť ceny Diela či jej častí o dobu, po ktorú je oneskorená platba koncového zákazníka.

8.17 Objednávateľ je oprávnený uhradiť daň z pridanej hodnoty za Zhotoviteľa priamo správcovi dane Zhotoviteľa za účelom zvláštneho spôsobu zabezpečenia dane podľa §69b zákona č. 222/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty, v platnom znení. O tejto skutočnosti Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informuje. Takto uhradená daň predstavuje zníženie pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi o príslušnú čiastku dane a Zhotoviteľ tak nie je oprávnený po Objednávateľovi požadovať úhradu tejto sumy.

9 ZÁRUKA

9.1 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo a každá jeho časť bude bez akýchkoľvek vád (vecných i právnych). Dielo alebo jeho časť má vady, ak nebolo Zhotoviteľom dodané bez nedorobkov, v stanovenej kvalite či inak nezodpovedá výsledku určenému v príslušnej Zmluve, účelu jeho využitia, prípadne nemá vlastnosti výslovne stanovené príslušnou Zmluvou alebo všeobecne platnými právnymi či technickými predpismi a normami. Chybou sú aj vady na dokladoch potrebných na používanie Diela, rovnako ako právne vady, t.j. zabezpečením plnenia Zmluvy príp. spôsobom vykonania boli porušené práva tretej osoby.

9.2 Na Dielo, resp. na každej jeho jednotlivej časti poskytuje Zhotoviteľ záruku v dĺžke 24 mesiacov od odovzdania Objednávateľovi. Ak však výrobca niektorej časti Diela poskytne na výrobok alebo časť Diela dlhšiu záručnú lehotu, Zhotoviteľ je povinný na tento výrobok alebo časť Diela poskytnúť Objednávateľovi túto dlhšiu záručnú lehotu. Ak je predmet Zmluvy prevzatý Objednávateľom s drobnými chybami a/alebo nedorobkami zistenými pri preberacom konaní, záručná doba začína plynúť až dňom odstránenia poslednej vady a/alebo nedorobku.

9.3 Záruky Zhotoviteľa sa nevzťahujú na bežné prevádzkové opotrebenie, na poruchy spôsobené nepozornosťou a nedbalosťou pri užívaní Diela, prevádzkovanie nedodržaním návodov výrobcov alebo prevádzkou za iných ako dohodnutých podmienok a parametrov.

9.4 Oznámenie vady (vrátane popisu, ako sa vada prejavila) musí byť zaslané Zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu po jej zistení. V pochybnostiach sa má za to, že oznámenie vady bolo Zhotoviteľovi doručené tretieho dňa po preukázateľnom odoslaní. V oznámení musí byť vada popísaná a musí v ňom byť uvedená voľba medzi nárokmi ďalej uvedenými.

Pri zistení, že Dielo, resp. jeho časť vykazuje vady, má Objednávateľ právo požadovať:

• odstránenie vady poskytnutím nového plnenia, ak ide o vady, ktoré robia predmet plnenia nepoužiteľným, a to bez zbytočného odkladu po oznámení, najneskôr však do 10 dní od oznámenia vady Zhotoviteľovi, ak zmluvné strany nedohodnú s ohľadom na povahu vady lehotu inú;

• odstránenie právnej vady plnenia bez zbytočného odkladu po oznámení, najneskôr však do 10 dní od oznámenia vady Zhotoviteľovi, ak zmluvné strany nedohodnú s ohľadom na povahu vady lehotu inú;

• odstránenie vady, ak ide o vadu odstrániteľnú. Vadu je povinný Zhotoviteľ odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia vady Zhotoviteľovi, ak zmluvné strany nedohodnú s ohľadom na povahu vady lehotu inú;

• odstúpenie od Zmluvy, v prípade že vada má povahu podstatného porušenia Zmluvy.

9.5 Lehoty uvedené v predchádzajúcom odseku 9.4 sa počítajú odo dňa doručenia oznámenia vady Zhotoviteľovi, pričom písomné alebo elektronické správy sa majú za doručené dňom a hodinou ich odoslania. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovanie vady Diela najneskôr do 48 hodín po oznámení vady Objednávateľom, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak.

9.6 Ak neodstráni Zhotoviteľ vadu Diela v lehotách uvedených v odseku 9.4, má Objednávateľ právo odstrániť vadu podľa svojho uváženia buď sám, alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, bez toho, aby tým boli dotknuté jeho práva vyplývajúce zo záruky. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi účelne a preukázateľne vynaložené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s odstránením vady v zmysle odseku 4.2 týchto VOP, a to do 21 dní po prijatí príslušnej faktúry Objednávateľa.

9.7 Ak má Zhotoviteľ za to, že reklamácia nie je oprávnená, je toto povinný Objednávateľovi bezodkladne oznámiť písomne. V oznámení uvedie aj dôvody, pre ktoré považuje uplatnenú reklamáciu za neoprávnenú. Ak Zhotoviteľ toto písomne neoznámi Objednávateľovi v lehote do troch pracovných dní od doručenia reklamácie, platí, že je reklamácia oprávnená.

9.8 Aj v prípade, že Zhotoviteľ má za to, že predmetná reklamácia nie je oprávnená, je povinný takúto vadu odstrániť, a to v súlade s podmienkami Zmluvy s tým, že náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ aj v týchto sporných prípadoch, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu v tejto veci, príp. do iného vysporiadania tejto veci medzi zmluvnými stranami.

9.9 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi prístup k Dielu s cieľom preveriť oznámenú vadu a následne vadu odstrániť.

9.10 Vadu Diela riadne identifikovanú v súlade s týmito VOP je Zhotoviteľ povinný odstrániť, resp. uspokojiť iný nárok zvolený Objednávateľom podľa odseku 9.5 týchto VOP bezodplatne, na svoje náklady a nebezpečenstvo.

9.11 Odstránenie vady, resp. uspokojenie iného nároku zvoleného Objednávateľom podľa odseku 9.4 týchto VOP nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

9.12 Na vady reklamované v záručnej lehote sa záručná lehota predlžuje o dobu od oznámenia výskytu vady do doby odstránenia reklamovanej vady. Prevzatie odstránenej reklamovanej vady bude medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom vykonané vždy písomne.

9.13 Pre akékoľvek nové plnenie v rámci odstránenia vady vrátane zodpovednosti za vady tohto nového plnenia platia v plnom rozsahu ustanovenia príslušnej Zmluvy a týchto VOP.

10 SANKCIE

10.1 Pri nedodržaní ktoréhokoľvek termínu plnenia či akejkoľvek inej povinnosti Zhotoviteľom podľa Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny Diela, resp. príslušnej časti za každý začatý deň omeškania. V prípade, ak medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bolo dohodnuté dodanie Diela v čiastkových plneniach, beží oneskorenia pre každý dohodnutý termín čiastkového plnenia samostatne.

10.2 Nedodržanie záväznej dokumentácie alebo ďalších interných predpisov Objednávateľa, s ktorými bol Zhotoviteľ preukázateľne oboznámený zamestnancami Zhotoviteľa, bude predmetom zmluvnej pokuty, ktorej sumy sú uvedené v záväznej dokumentácii. V prípade, že sumy zmluvných pokút za porušenie ustanovení v záväznej dokumentácii nie sú uvedené, zaplatí Zhotoviteľ za každý jednotlivý prípad porušenia vyššie uvedených predpisov Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 500, – Eur.

10.3 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť udržiavať poriadok v mieste plnenia (na pracovisku) a nezabezpečí okamžitú nápravu ani po písomnej výzve Objednávateľa zapísanej v Dokumentácii k Dielu v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR za každý deň omeškania pre každý prípad nesplnenia povinnosti.

10.4 Zmluvná pokuta pre prípad omeškania Zhotoviteľa s odstránením každej oznámenej jednotlivej vady Diela je za každý deň omeškania 0,5 % z ceny Diela, prípadne v Zmluve definovanej časti Diela, ktorej sa vada týka, a to za každú jednotlivú vadu do maximálnej výšky 30 % z celkovej ceny Diela.

10.5 V prípade, keď celková výška zmluvných pokút podľa Zmluvy presiahne 30% celkovej ceny Diela, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu prípadnej škody Zhotoviteľom ani povinnosť Zhotoviteľa uhradiť svoje záväzky vzniknuté nedodržaním zmluvných povinností.

10.6 V prípade, že Objednávateľ neuhradí bezchybné faktúry alebo zálohové listy Zhotoviteľa do termínu splatnosti podľa odseku 8.10 týchto VOP, je Zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

10.7 Pre prípad, že je v Zmluve stanovené zádržné dohodnuté Zmluvnými stranami platí, že ak v dobe trvania záruky za zhotovenie Diela alebo jeho časti rozhodne súd o úpadku Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške dohodnutého zádržného, ktoré je v okamihu vyhlásenia úpadku Zhotoviteľa stále k dispozícii Objednávateľa. Objednávateľ si zmluvnú pokutu započíta oproti nároku na vyplatenie zádržného z akéhokoľvek nárokovateľného dôvodu.

10.8 Za porušenie povinnosti mlčanlivosti ďalej upresnenej v článku 13 týchto VOP, má Objednávateľ právo uplatniť voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená na 50.000, EUR za každý jednotlivý odôvodnený prípad porušenia povinnosti mlčanlivosti. Zaplatením tejto pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má takisto v prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti právo žiadať po Zhotoviteľovi vydanie všetkého majetkového prospechu, ktorý dosiahol v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti.

11 POZASTAVENIE PLNENIA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1 Objednávateľ má právo kedykoľvek požadovať od Zhotoviteľovi dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s realizáciou Diela. Ak oznámi svoju požiadavku písomne Zhotoviteľovi, je tento povinný túto požiadavku, od dátumu, kedy mu bola doručená, akceptovať a zabezpečiť rozpracovaný predmet plnenia pred vznikom akejkoľvek škody na veci. Objednávateľ je povinný tiež písomnou formou oznámiť Zhotoviteľovi, že má pokračovať v plnení záväzku a súčasne nahradiť všetky preukázateľné náklady vzniknuté Zhotoviteľovi v súvislosti s pozastavením plnenia záväzku.

11.2 Ktorákoľvek zmluvná strana má právo jednostranným písomným oznámením od Zmluvy okamžite odstúpiť:

• v zmysle § 345 ods. 1 Obchodného zákonníka, t.j. v prípade podstatného porušenia zákonných a/alebo zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou, ak to oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela, alebo

• v zmysle § 346 ods. 1 Obchodného zákonníka, t.j. prípade podstatného alebo nepodstatného porušenia Zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich zákonných a/alebo zmluvných povinností a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote na základe písomnej výzvy.

11.3 Odstúpenie od Zmluvy musí odstupujúca zmluvná strana písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvedela o vzniku dôvodu na odstúpenie.

11.4 Odstúpenie sa netýka nároku na zaplatenie zmluvných pokút, náhrady škody, ochrany obchodného tajomstva, zachovanie dôvernosti informácií a príp. ďalších ustanovení Zmluvy.

11.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje preukázateľné záväzky.

11.6 Ak dôjde k odstúpeniu z dôvodov na strane Objednávateľa v dobe pred začatím plnenia, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi k dátumu odstúpenia ním účelne vynaložené a preukázané náklady vzniknuté v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, maximálne však do výšky 50% z celkovej sumy, ak nie je príslušnou zmluvou stanovené inak.

12 VYŠŠIA MOC

12.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ nebudú v omeškaní so splnením zmluvných záväzkov dohodnutých v Zmluve, ak by toto nesplnenie bolo spôsobené okolnosťami vyššej moci a tieto okolnosti znemožnia alebo podstatným negatívnym spôsobom ovplyvnia splnenie záväzkov podľa Zmluvy, avšak výlučne po dobu existencie prekážky vyššej moci alebo trvania ich následkov a len vo vzťahu k záväzku alebo povinnostiam priamo a bezprostredne dotknutým prekážkou vyššej moci.

12.2 Za okolnosti vyššej moci sa pokladajú také udalosti, ktoré Objednávateľ alebo Zhotoviteľ nemohli v čase uzavretia Zmluvy predvídať, a ktoré Objednávateľovi alebo Zhotoviteľovi objektívne bránia v plnení zmluvných záväzkov. Za okolnosti vyššej moci sa považujú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí Zmluvy v dôsledku zmluvnými stranami nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadneho a neprekonateľného charakteru, a majú bezprostredný vplyv na plnenie predmetu príslušnej Zmluvy. Jedná sa predovšetkým o živelné pohromy, anomálie počasia, vojnové udalosti, generálneho štrajku, závažné celospoločenské, hospodárske a ekonomické zmeny, prípadne opatrenia príslušných správnych orgánov na území Slovenskej republiky.

12.3 Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú oneskorenia dodávok subdodávateľov, úpadok subdodávateľov, výpadok výroby či nedostatok energie.

12.4 V prípade udalosti vyššej moci sa akékoľvek meškanie s plnením nepovažuje za nesplnenie zmluvných záväzkov a nie je to dôvodom na akékoľvek sankcie podľa Zmluvy. Predlžuje sa termín na splnenie zmluvných záväzkov pre každú zo zmluvných strán, ale iba tých záväzkov, ktoré sú priamo a bezprostredne dotknuté prekážkou vyššej moci a len po dobu trvania prekážky vyššej moci alebo trvania jej následkov.

12.5 Zmluvná strana, ktorá sa usiluje o oslobodenie od zmluvných záväzkov z dôvodu vyššej moci, musí bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) dní informovať druhú stranu o zásahu týchto okolností písomne. Rovnakým spôsobom oznámi druhej strane ukončenie trvania okolností vyššej moci. Strana uplatňujúca vyššiu moc musí druhej zmluvnej strane na požiadanie predložiť dôkazy o okolnostiach vyššej moci, príp. umožniť osobne sa presvedčiť o vzniku týchto okolností.

12.6 V prípade trvania okolností vyššej moci po dobu dlhšiu ako tri mesiace môžu Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodnúť ďalšie kroky s cieľom nájsť vzájomne prijateľné riešenia. Ak sa nedospeje k žiadnej dohode, má Objednávateľ aj Zhotoviteľ právo odstúpiť od Zmluvy.

13 OCHRANA OBCHODNÉHO TAJOMSTVA, DOKUMENTÁCIE A MATERIÁLU; POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI

13.1 Zmluvné strany sú si vedomé, že v rámci vzájomnej spolupráce:

• si budú navzájom vedome poskytovať informácie, ktoré budú považované za dôverné alebo budú jednotlivo alebo vo vzájomnej súvislosti napĺňať znaky obchodného tajomstva;

• ich zamestnanci môžu konaním alebo opomenutím u ktorejkoľvek zo zmluvných strán, získať prístup k informáciám, ktoré budú považované za dôverné informácie alebo za obchodné tajomstvo.

13.2 Všetky informácie, ktoré môžu byť Objednávateľom považované za obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie ako napr.:

• informácie obchodného charakteru (ako napríklad ponuky, Zmluvy, dohody s tretími stranami, informácie o vzťahoch s obchodnými partnermi),

• výrobné dokumentácie a technické špecifikácie,

• informácie o pracovných a výrobných metódach, pracovných postupoch a technickom know-how,

• všetky skutočnosti ekonomickej, právnej a pracovnoprávnej povahy a všetky ďalšie informácie, ktorých zverejnenie alebo sprístupnenie tretej osobe by Objednávateľovi mohlo spôsobiť škodu, zostávajú výhradným vlastníctvom Objednávateľa a Zhotoviteľ prijme účinné opatrenia pre ich ochranu a vyvinie pre zachovanie ich dôvernosti minimálne rovnaké úsilie, akoby sa jednalo o jeho vlastné dôverné informácie či obchodné tajomstvo.

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje informácie, o ktorých je povinný zachovávať mlčanlivosť, žiadnym spôsobom nezverejňovať, neodovzdať ich tretej osobe a ani svojim zamestnancom a zástupcom, s výnimkou tých, ktorí s nimi potrebujú byť oboznámení, aby mohli splniť predmet Zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že ich nepoužije na žiadny iný účel, než je plnenie Zmluvy.

13.4 Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie:

• u ktorých Objednávateľ dal písomný súhlas s ich zverejnením či iným odtajnením;

• ktoré sú verejne dostupné, alebo boli zverejnené inak, než porušením povinnosti Zhotoviteľa;

• ktoré príjemca pozná úplne preukázateľne skôr, než mu ich oznámi druhá zmluvná strana;

• ktoré sú vyžiadané súdom, prokuratúrou alebo vecne príslušným správnym orgánom na základe zákona a sú použité len na tento účel;

• ktoré sú výsledkom postupu, pri ktorom k nim prijímajúca strana dospeje nezávisle a je schopná tento postup doložiť.

13.5 Zmluvné strany sú povinné po dobu realizácie Zmluvy a po dobu záručnej doby podľa Zmluvy zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri plnení Zmluvy, a ktoré nie sú právnym predpisom alebo Objednávateľom určené na zverejnenie alebo nie sú všeobecne známe, ďalej o skutočnostiach, ktorých obsah tvorí obchodné tajomstvo, a ktoré sú dôverné informácie.

13.6 Povinnosť Zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť trvá aj po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia účinnosti odseku 13.5 tohto článku.

13.7 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky materiály a veci, ktoré od neho alebo v jeho mene prevzal pri plnení Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po ukončení tejto Zmluvy. Dôverné materiály uložené v elektronickej podobe je Zhotoviteľ povinný natrvalo odstrániť.

13.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje preniesť svoje povinnosti podľa tohto článku na všetkých svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ako aj na ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu Zmluvy.

13.9 V prípade že Zhotoviteľ bude mať dôvodné podozrenie, že došlo k sprístupneniu dôverných materiálov neoprávnenej osobe, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa.

14 RIEŠENIE SPOROV

14.1 Objednávateľ aj Zhotoviteľ vynaloží všetko úsilie, aby všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, boli riešené a urovnané cestou zmieru.

14.2 Pokiaľ nebude možné vyriešiť spory zmierom do 30 dní od oznámenia druhej strane, budú všetky spory, ktoré riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

14.3 Rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskom jazyku.

14.4 Ak Objednávateľ neustanovuje inak, predloženie sporu k riešeniu podľa ustanovení tohto článku neoprávňuje Zhotoviteľa k prerušeniu plnenia povinností daných mu Zmluvou.

15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Právne vzťahy neupravené Zmluvou a týmito VOP sa riadia Obchodným zákonníkom, najmä potom jeho ustanoveniami § 536 a nasl. o Zmluve o dielo.

15.2 Zhotoviteľ je oboznámený so znením týchto VOP.

15.3 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto Zmluvy súhlasia, a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, ktorí Zmluvu podpísali.

15.4 V prípade, ak Zhotoviteľ plní svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, je povinný ho oboznámiť s týmito VOP.

15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s obsahom týchto VOP a ostatných príloh, na ktoré sa v Zmluve odkazuje.

15.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že pri vynaložení všetkej potrebnej a odbornej starostlivosti je schopný úplne splniť svoje záväzky podľa Zmluvy a a týchto VOP, a to riadne a včas.

15.7 Pre prípad, že by v čase odo dňa podpisu Zmluvy došlo k zmene právnych predpisov, na ktoré tieto VOP odkazujú, má sa za to, že Zhotoviteľ je povinný dodržiavať vždy právne predpisy platné v čase realizácie prác.

15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade, že kedykoľvek v budúcnosti by boli niektoré ustanovenia týchto VOP uznané neplatnými, alebo ako zdanlivé právne konanie, platnosť ostatných dohôd tým nie je dotknutá.

15.9 Tieto VOP sú účinné od 01.04.2021.