ŠTATÚT SÚŤAŽE

Vianočná súťaž pre Majstrov zvárania, potrubárov a zámočníkov

(ďalej len „Štatút“)

Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel Vianočnej súťaže pre Majstrov zvárania, potrubárov a zámočníkov (ďalej ako „Súťaž“). Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Tento Štatút je jediný dokument, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže vo vzťahu k súťažiacim.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Organizátorom Súťaže je spoločnosť ENERGOINVEST a.s., so sídlom Tajovského 1, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 741 988, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vložka č.: 1663/B.

Ceny do Súťaže venovali Leon – trade s.r.o. – Zváracia Technika, Kalnická cesta 825/9, Levice, ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA 089, Ing. Martin Čillík, Piešťanská 73, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Dom náradia Levice, Mestský Majer 5426/1A, Levice.

2. Doba trvania Súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 17.11.2023 00:00 hod. do 06.12.2023 23:59 hod. (ďalej len „Doba trvania Súťaže“) v súťažnom príspevku na Facebook stránke Organizátora na adrese https://www.facebook.com/energoinvest.energoinvest

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony, s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži.

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu k Organizátorovi, či jemu spriazneným osobám, ako aj osoby blízke týmto osobám (§116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

Zo Súťaže sú taktiež vylúčené(i.) osoby, ktoré využívajú nedovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie, (ii.) osoby, ktoré sa zúčastnia Súťaže pomocou výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby, (iii.) osoby, ktoré odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti, alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo by poškodzovali dobré meno Organizátora.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil pravidlá súťaže:

1. sledujte Facebook stránku Organizátora,

2. v komentári pod súťažným príspevkom zdieľajte vianočne zdobenú fotografiu, ktorá ukazuje Vašu prácu alebo projekt, na ktorom ste pracovali alebo aktuálne pracujete z oblasti zváračstva, potrubárstva alebo zámočníctva, ALEBO

3. zdieľajte súťažný príspevok na svojom Facebook účte.

5. Výhra

Výhry v Súťaži sú nasledovné:

1. Poukážka na vzdelávanie vo Zváračskej škole 089, Ing. Milan Čilík, Piešťanská 73, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v hodnote 150,-EUR (ďalej ako „Cena č. 1“)

2. Zvárací invertor Pantermax MMA/TIG 200LCD v hodnote 150,-EUR (ďalej ako „Cena č. 2“)

3. Poukážka na nákup v obchodnom dome Dom náradia Levice, Mestský Majer 5426/1A, Levice v hodnote 50 EUR a sada elektrických skrutkovačov Rothenberger v hodnote 50 EUR (ďalej ako „Cena č. 3“).

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre a spôsob odovzdania výhry

Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 07.12.2023 náhodným vylosovaním jedného výhercu Ceny č. 1, Ceny č. 2 a Ceny č. 3 (t.j. spolu 3 výhercov), za účasti dvoch osôb poverených Organizátorom.

Víťazi budú následne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po žrebovaní, kontaktovaní formou súkromnej správy na Facebooku a budú požiadaní o uvedenie celého mena a priezviska, telefónneho čísla a adresy, pre účely odovzdania výhry.

Oznámenie o víťazovi Súťaže bude taktiež zverejnené nad Súťažným príspevkom na Facebooku, a to v rozsahu: krstné meno, začiatočné písmeno priezviska.

V prípade, ak sa Organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať v lehote do 14 dní odo dňa vyhodnotenia Súťaže, prípadne výherca v uvedenej lehote neposkytne Organizátorovi súčinnosť nevyhnutnú na odovzdanie výhry (uvedenie osobných údajov potrebných pre jej riadne odovzdanie), prípadne sa Organizátorovi z ním nezavinených dôvodov nepodarí výhru víťazovi odovzdať v lehote na odovzdanie výhry uvedenej nižšie v tomto bode Štatútu, víťaz stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech Organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom využití.

Organizátor a víťaz sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry, pričom za odovzdanie výhry sa považuje buď (i.) osobné prevzatie výhry víťazom v sídle Organizátora alebo na inom stranami dohodnutom mieste (ii) odoslanie výhry poštou alebo kuriérskou službou na náklady Organizátora na adresu oznámenú víťazom.

Organizátor odovzdá víťazovi príslušnú Výhru najneskôr do 30 dní odo dňa poskytnutia všetkých potrebných údajov pre odovzdanie výhry podľa tohto bodu č. 6 Štatútu („Lehota na odovzdanie výhry“).

V prípade, ak vyjde dodatočne najavo, že sa víťazom stala osoba, ktorá nespĺňala podmienky byť účastníkom Súťaže, prípadne bola zo Súťaže vylúčená, výhra jej nebude odovzdaná. V prípade, ak už bola takejto osobe výhra odovzdaná, je táto osoba povinná na základe písomnej výzvy Organizátora výhru Organizátorovi bezodkladne vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi jej plnú hodnotu.

7. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Organizátor – spoločnosť ENERGOINVEST a.s, so sídlom Tajovského 1, 811 04 Bratislava, IČO: 35 741 988.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Spracúvané sú iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k realizácii tejto spotrebiteľskej Súťaže a odovzdaniu výhry (pre účely zapojenia sa účastníkov do súťaže, vyhodnotenie splnených podmienok, identifikácia výhercu, odovzdanie výhry). Spracúvané osobné údaje účastníkov Súťaže – užívateľské meno zaregistrované na Facebooku. Spracúvané osobné údaje výhercov – meno a priezvisko, adresa bydliska (resp. doručenia výhry), telefónne číslo.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je zmluvný vzťah medzi Vami ako účastníkom Súťaže a nami ako Organizátorom Súťaže, na základe ktorého máte po splnení stanovených podmienok možnosť získať ceny poskytnuté do Súťaže, a taktiež aby bolo možné splniť zmluvný záväzok, ktorým je vyhodnotenie Súťaže a odovzdanie výhry.

Osobné údaje účastníkov Súťaže budú vymazané najneskôr do 30 dní po ukončení Súťaže a odovzdaní výhry, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva zákonná povinnosť ich ďalej archivovať.

Súťažiaci ako dotknutá osoba v zmysle GDPR má právo na:

I. informácie a prístup k svojim osobným údajom,

II. opravu svojich osobných údajov,

III. obmedzenie spracúvania,

IV. výmaz osobných údajov,

V. prenos osobných údajov na inú tretiu stranu; právo na prenos sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Niektoré práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené z dôvodu niektorých právnych predpisov, ktoré môžu byť nadradené právam dotknutej osoby.

Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo e-mailom na energoinvest@energoinvest.sk

V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nezákonným spôsobom, má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.uoou.sk

8. Záverečné ustanovenia

Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, resp. spoločnosťou Meta, nie je ňou sponzorovaná, organizovaná ani podporovaná. Účastníci súťaže účasťou v Súťaži zároveň v plnej miere zbavujú spoločnosť Meta zodpovednosti spojenej s účasťou v Súťaži.

Informácie získané od účastníkov Súťaže budú použité výhradne pre účely tejto Súťaže. Za obsah Súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook / Meta, ale výhradne jej Organizátor. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook / Meta je v rámci tejto Súťaže vylúčená.

Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami Súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Cena v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.

Výhry, ktoré budú v tejto súťaži odovzdané predstavujú výhry z reklamnej súťaže pred zdanením. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona č. 595/2003 Z.z. od dane oslobodená.

Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a obdobnej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté jeho dodávateľom tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade s týmto štatútom.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie Súťaže, jej prerušenie, ukončenie alebo zmenu pravidiel bez uvedenia dôvodov. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže, jej prerušenie alebo ukončenia oznámi Organizátor na svojej Facebook stránke ako aj svojej webovej stránke https://energoinvest.sk/

Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom v tejto súťaži je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) súťažiaci nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, potom čo sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Organizátorom.

V Bratislave, dňa 16.11.2023