OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

_Na stiahnutie

Spoločnosť ENERGOINVEST a.s. (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) zabezpečuje bezpečné spracúvanie osobných údajov podľa požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len ako „nariadenie“ alebo „GDPR“) a požiadaviek Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“).