POLITIKA IMS

Na stiahnutie

Spoločnosť ENERGOINVEST a.s. má sídlo v Bratislave a podľa rozdelenia patrí do kategórie malé podniky a považuje sa za samostatný podnik. Špecializujeme sa na výrobu a montáž tlakových a netlakových častí v strojárskom a energetickom priemysle, odborné prehliadky, odborné skúšky, opravy a montáž vyhradených technických zariadení zdvíhacích, ako aj zváranie oceľových konštrukcií a potrubných trás. Dlhodobo pôsobíme na domácom trhu a neustálym zlepšovaním pracovných podmienok a zvyšovaním kvalifikácie nášho personálu sme organizáciou, ktorú zákazníci vyhľadávajú z dôvodu poskytovania kvalitných služieb a produktov. Našou prioritou je aby sa k našej spoločnosti tak stály ako aj nový zákazníci opakovane vracali z dôvodu spokojnosti z predchádzajúcej spolupráce. Spoločnosť v rámci svojich vykonávaných činností významne vplýva na životné prostredie, a to minimalizovaním tvorby odpadov, emisií do ovzdušia a v neposlednom rade aj celkovou spotrebou energií. Z pohľadu BOZP patria medzi najzávažnejšie riziká: riziko záťaže teplom a chladom, práca s bremenami a práca s vyhradenými technickými zariadeniami.

Spoločnosť sa zaväzuje:
– vypracovať, zaviesť, udržiavať a neustále zlepšovať integrovaný systém manažérstva kvality v súlade s normami ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a inými normami,
– identifikovať procesy systému manažérstva a zabezpečovať ich efektívnu implementáciu v rámci spoločnosti,
– identifikovať súvislosti organizácie a zainteresované strany a prispôsobovať svoj integrovaný systém manažérstva ich potrebám a očakávaniam,
– vykonávať procesy so zameraním na požiadavky a potreby zákazníka a implementovať túto filozofiu v celej spoločnosti,
– identifikovať, analyzovať a riešiť riziká a príležitosti v súvislosti so svojimi procesmi a kontextom organizácie, ako aj zabezpečovať preventívne opatrenia pre elimináciu rizík, ako aj pre podporu príležitostí,
– stanovovať si ciele a plánovať ich dosiahnutie s ohľadom na neustále zlepšovanie sa spoločnosti v jednotlivých procesoch, ako aj z celkového hľadiska,
– plánovať a riadiť zmeny v spoločnosti pre udržanie kontinuity v kvalite vykonávaných procesov a činností,
– zabezpečovať dostupnosť nevyhnutných zdrojov pre udržiavanie integrovaného systému manažérstva, ako aj zdroje pre neustále zlepšovanie a podporu inovácií v spoločnosti,
– zabezpečovať vhodnú infraštruktúru pre vykonávanie procesov a zabezpečenie ich kvality,
– zabezpečovať vhodné a bezpečné prostredie na prevádzku svojich procesov,
– zabezpečiť vhodné monitorovanie, meranie a analýzu všetkých svojich vykonávaných procesov a činností, pri použití vhodných zdrojov na monitorovanie a meranie, vrátane zabezpečenia platnosti výsledkov tohto monitorovania a merania,
– zabezpečiť kompetentnosť, povedomie a poznatky organizácie pre všetkých svojich pracovníkov v primeranom rozsahu,
– udržiavať zdokumentované informácie pre podporu riadenia svojho integrovaného systému manažérstva,
– zabezpečiť spoľahlivú a opakovateľnú realizáciu zhodného produktu zákazníkovi dodržiavaním postupov pre procesy systému manažérstva a následne zisťovať mieru jeho spokojnosti pre neustále zlepšovanie systému manažérstva a jeho procesov,
– riadiť svojich externých poskytovateľov v súlade so svojim integrovaným systémom manažérstva,
– riadiť sa a reagovať na všetky identifikované nezhodné výstupy, reklamácie a sťažnosti a využiť ich v prospech neustáleho zlepšovania spoločnosti,
– zabezpečiť prevenciu úrazov a poškodenia zdravia a riadiť svoj systém manažérstva tak, aby zabezpečila prevenciu voči identifikovaným rizikám, ohrozeniam a nebezpečenstvám,
– zabezpečiť ochranu životného prostredia, vrátane prevencie v rozsahu možného vplyvu na tieto záležitosti,
– zabezpečiť dodržiavanie aplikovateľných právnych a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na nebezpečenstvá BOZP a environmentálne aspekty a vplyvy organizácie, ako aj na procesy organizácie,
– zabezpečiť komunikáciu, spoluúčasť a konzultáciu o svojom systéme manažérstva v súvislosti s BOZP,
– identifikovať potenciálne havarijné situácie a primerane k nim zabezpečiť pripravenosť na núdzový stav a reakciu, vyšetrovať incidenty a nezhody a použiť ich na ďalšiu prevenciu a neustále zlepšovanie,
– vytvoriť kultúru organizácie pre podporu povedomia o dôležitosti zabezpečovania kvality a prevenciu pred poškodením zdravia a pre zabezpečenie vysokej profesionality pri vykonávaných činnostiach a neustále zlepšovať svoj systém manažérstva,
– neustále zlepšovať systém manažérstva a mieru spokojnosti svojich zákazníkov.

Spoločnosť zaväzuje všetkých svojich pracovníkov, zainteresované strany a externých poskytovateľov dodržiavať túto politiku integrovaného systému manažérstva a prideľuje im zodpovednosť za jej implementáciu pri činnostiach spoločnosti, ako aj zodpovednosť za jej neustále uplatňovanie.

V Bratislave, dňa 03.07.2023