Realizačné činnosti v oblasti jadrovej energetiky:

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti, kvalifikovaný personál a technické zázemie pre činnosti, ktoré ponúkame v segmente jadrovej energetiky. Na základe zvyšujúcich sa požiadaviek koncového zákazníka, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zabezpečujeme výkon požadovaných činností s ohľadom na dodržanie bezpečnostných a kvalitatívnych parametrov v najvyššej kvalite.

Pravidelne sa podieľame na zabezpečovaní odstávok výrobných blokov na lokalitách v Mochovciach ako aj Jaslovských Bohuniciach. Uvedené činnosti vykonávame vlastným kvalifikovaným a skúseným personálom, či už prostredníctvom realizácie akcií na kľúč, ako aj formou výpomocí pre koncového zákazníka, ktorým sú Slovenské elektrárne, a.s. V rámci dodávky na kľúč sme zabezpečovali akciu „Rekonštrukcia odplyňovačov napájacej vody v SE EBO, V2“, v ktorej sme zaistili spracovanie projektovej dokumentácie, celoplošné vyvložkovanie valcovej časti odplyňovačov a výmenu vnútorných vostavieb  (demontáž vostavieb z čierneho materiálu a navarenie nových vostavieb z nerezového materiálu) ako aj  finálne odskúšanie a uvedenie do prevádzky osem kusov odplyňovačov. Počas generálnych odstávok blokov poskytujeme aj výpomocné činnosti pri výkone zváračských a zámočníckych prác, opravách a servisovaní čerpadiel, ako aj zabezpečenie podporných činností počas zvyšovania účinnosti bloku na EMO12 pre spoločnosť Doosan Škoda Power s.r.o.

Samozrejmosťou je, že naša spoločnosť sa podieľa na dostavbe 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne v Mochovciach, kde zabezpečujeme dodávky v prevažnej miere pre sekundárny okruh. Počas trvania dostavby naša spoločnosť zaisťovala cez výrobu a dodávku plošín okolo turbín, aj dodávku, inštaláciu, skúšanie a uvádzanie do prevádzky 47 ks kladkostrojov, ako aj špeciálne čistiace práce na primárnom a sekundárnom okruhu.

Ako dlhoročný partner spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. plánujeme nielen v segmente jadrovej energetiky ale aj pri všetkých ostatných nami ponúkaných činnostiach aj naďalej rozvíjať a zlepšovať poskytovanie našich služieb v oblasti kvality, bezpečnosti, enviromentu a samozrejme  dbáme aj na uplatňovanie a dodržiavanie etických princípov.

Zoznam konkrétnych činností:

  • realizácia rekonštrukcií jadrových zariadení vrátane vyhotovovania príslušnej projektovej dokumentácie

  • výkon montáže, údržby, opravy tlakových zariadení

  • výkon montáže, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

  • výkon montáže, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien; vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb

  • projektovanie, výstavba, dovoz a uvádzanie do prevádzky jadrových zariadení

  • výkon montáže, údržby, opravy, rekonštrukcie a skúšky vybraných elektrických a zdvíhacích zariadení

  • vykonávanie rekonštrukcií jadrových zariadení

  • demontážne práce

  • vyraďovanie odstavených blokov elektrární

Prezrite si naše referencie v oblasti energetiky

KONTAKTUJTE NÁS!