CERTIFIKÁTY KVALITY A TECHNICKÉ OPRÁVNENIA

Spoločnosť ENERGOIVEST a.s.  má od roku 2009 zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, systém enviromentálneho manažérstva ISO 14001 a systém manažérstva BOZP 45001, ktorý bol certifikovaný spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o. a následne je recertifikovaný v pravidelných normou požadovaných intervaloch. Našou prioritou je dosahovať maximálnu spokojnosť našich zákazníkov vo vyššie uvedených oblastiach.

Ďalej naša spoločnosť vlastní aj oprávnenia, ktoré nás oprávňujú pôsobiť v rôznych oblastiach a vykonávať montáže, rekonštrukcie a údržby plynových zariadení, elektrických zariadení s napätím do 22 kV, tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení. Vlastníme certifikáty kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834-2, vydaný Výskumným ústavom zváračským Bratislava v r. 2011 a certifikát zhody systému riadenia výroby: konštrukčné dielce pre oceľové konštrukcie podľa STN EN 1090-2:2020 triedy prevedení EXC3 vydaného spoločnosťou STAVCERT, Praha.

Na základe úspešne realizovaných obchodných prípadov a externých zákazníckych auditov systému kvality vykonaných audítormi spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. je spoločnosť zaradená do zoznamu preverených dodávateľov uvedenej spoločnosti pre oblasť jadrovej energetiky. Účinnosť integrovaného manažérskeho systému je zabezpečovaná prostredníctvom interných predpisov a plánov kvality.
Súčasťou celkového podnikateľského prístupu presadzovaného vedením spoločnosti ENERGOINVEST a.s. je šetrný prístup k životnému prostrediu a zodpovedný prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré spoločnosť pri svojej podnikateľskej činnosti napĺňa dodržiavaním príslušných zákonov, noriem  a následnou kontrolou vykonávanou odbornými pracovníkmi, v rámci výkonu svojich činností.

Tieto a ďalšie oprávnenia nám dovoľujú pôsobiť v rôznych oblastiach priemyslu a zabezpečovať dovoz špeciálnych zariadení, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržbu zariadení a ich častí, uvádzanie do prevádzky a vykonávať odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení.

CERTIFIKÁTY SPOLOČNOSTI

SGS CERTIFIKÁT KVALITY

Na stiahnutie

VÚZ CERTIFIKÁT KVALITY VO ZVÁRANÍ

Na stiahnutie

STAVCERT CERTIFIKÁT KVALITY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Na stiahnutie

OPRÁVNENIA SPOLOČNOSTI

OPRÁVNENIE 40/4/2013 – PZ- S, O (OU,R,M) – Af,g,h,Bf,g,h vydané podľa § 14 ods.1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č.124/2006

na montáž, rekonštrukciu, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu:

Technické zariadenia plynové skupina A:

• znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa

• rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod

• spotreba plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW

Technické zariadenia plynové skupina B:

• znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa

• rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu

• spotreba plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

Na stiahnutie

Oprávnenie 222/4/2008 – EZ –S,O(OU,M) – E1.1 – A vydané podľa § 14 ods.1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č.

na montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

• technické zariadenia s napätím do 22 kV vrátane bleskozvodov

• objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Na stiahnutie

OPRÁVNENIE 378/4/2013 – TZ – O(OU,R,M) – Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1 vydané podľa § 14 ods.1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006

na montáž, rekonštrukciu, opravu, údržbu tlak. zariadení v rozsahu:

Technické zariadenia tlakové skupina A:

• kotly parné – I. trieda

• kotly parné a kvapalinové – II, III, IV. trieda

• tlakové nádoby stabilné

• potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak nad 1MPa

Technické zariadenia tlakové skupina B:

• kotly parné – V. trieda

• tlakové nádoby stabilné

• potrubné vedenia – vzduch – II. trieda

• bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku

Na stiahnutie

OPRÁVNENIE 146/4/2013 – ZZ –S,O(OU,M) – Aa,b,d,Ba,b,c,d,e vydané podľa § 14 ods.1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006

na montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu:

Technické zariadenia zdvíhacie skupina A:

• žeriavy a zdvíhadlá

• pohyblivé pracovné plošiny

• stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby

Technické zariadenia zdvíhacie skupina B:

• žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg

• žeriavy a zdvíhadlá s ľudským pohonom do 5000 kg vrátane

• zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov

• prídavné zdvíhacie ústrojenstvo na zavesenie a uchopenie bremena

• zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel

• nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb

Na stiahnutie