Flag SK Flag EN
Our Services

PROJEKCIA OPTIMALIZÁCIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

INŽINIERING STAVEBNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PROJEKTOV

REALIZÁCIA PROJEKTOV

OUTSOURCINGOVÉ SLUŽBY

Produkty

Obchod

Realizácia

Inžiniering

Služby

Obchod

 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov,
 • dovoz vybraných zariadení, ich súčastí, dielov a prídavných materiálov pre zváranie, vrátane elektrických zariadení s obmedzením napätia do 22 kV, ktoré tvoria súčasť dodávky spoločnosti (v lokalitách jadrových zariadení).

Realizácia

 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien; vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb,
 • elektroinštalatérstvo, maliarske a natieračské práce, zváračské práce, kovoobrábanie a zámočníctvo,
 • vykonávanie rekonštrukcií jadrových zariadení vrátane vyhotovovania príslušnej projektovej dokumentácie pre rekonštrukčné práce a dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
 • výkon montáže, údržby, opravy a rekonštrukcie vybraných strojnotechnologických zariadení z ocelí so zaručenou zvariteľnosťou vrátane vypracúvania príslušnej realizačnej projektovej dokumentácie pre tieto činnosti ako aj dokumentácie skutočného vyhotovenia,
 • výkon montáže, údržby, opravy, rekonštrukcie a skúšky vybraných elektrických zariadení,
 • výkon montáže, údržby, opravy tlakových zariadení,
 • výkon montáže, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení,
 • výkon montáže, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení,
 • dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky, dodávka a montáž vzduchotechnických zariadení.

Inžiniering

 • výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúceho a vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, projektovanie pozemných stavieb,
 • podnikanie v lokalitách jadrových zariadení vo výstavbe, v prevádzke a procese vyraďovania z prevádzky,
 • projektovanie, výstavba, dovoz a uvádzanie do prevádzky jadrových zariadení,
 • vykonávanie rekonštrukcií jadrových zariadení vrátane vyhotovovania príslušnej projekt. dokumentácie pre rekonštrukčné práce a dokumentáciu podľa skutočného vyhotovenia,
 • výkon činnosti európskeho zváračského inžiniera a európskeho zváračského technológa.

Služby

 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
 • prieskum trhu,
 • reklamná a propagačná činnosť.